REGULAMIN KONKURSU

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ WŁADYSŁAWA POGODY
oraz Kapele Ludowe z okolic Kolbuszowej

POGODA NAD NILEM

KONKURS

Życie i działalność Władysława Pogody
oraz Kapele Ludowe z okolic Kolbuszowej

WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

PYTANIA KONKURSOWE


REGULAMIN KONKURSU


Regulamin konkursu internetowego wiedzy o "Życiu i działalności muzycznej Władysława Pogody oraz Kapele Ludowe z okolic Kolbuszowej"

1. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci, młodzież i dorośli, którzy w terminie 10 – 19 listopada 2018 roku dokonają zgłoszenia na stronie internetowej www.pogodanadnilem.pl i odpowiedzą na zamieszczone tam pytania. W konkursie nie może brać udziału bliska Rodzina oraz bliscy i znajomi Pana Władysława Pogody ani członkowie Kapel Ludowych
oficjalnie działających w woj. Podkarpackim. W konkursie nie moga tez brać udziału osoby i bliscy biąrący udział w projekcie "Pogoda nad Nilem".

2. Każdy zarejestrowany uczestnik konkursu zgłasza odpowiedzi na pytania i tylko jeden zarejestrowany adres mailowy bierze udział w konkursie i na ten adres mailowy zostaną przesłane informacje o wynikach konkursu.

3. Wśród uczestników konkursu niezależnie od wygranych, którzy odpowiedzą prawidłowo na min 10 pytań zostaną wylosowani ci uczestnicy, którzy otrzymają nagrody w postaci pakietu złożonego z dwóch płyt i książeczki wydawnictwa pt. "POGODA NAD NILEM". Jedna płyta to DVD wraz materiałami filmowymi i filmem dokumentalnym oraz płyta druga to CD ze zbiorem utworów wybranych z twórczości Władysława Pogody.

4. Wśród uczestników konkursu, którzy odpowiedzą prawidłowo na wszystkie pytania zostaną wylosowane nagrody pierwsze - Niespodzianki ( I miejsce, II i III miejsce) oraz nagroda w postaci pakietu złożonego z dwóch płyt i książeczki wydawnictwa pt. "POGODA NAD NILEM". Jedna płyta to DVD wraz materiałami filmowymi i filmem dokumentalnym oraz płyta druga to CD ze zbiorem utworów wybranych z twórczości Władysława Pogody.

4. Jest też przygotowana Nagroda specjalna. Nagroda specjalna jest przewidziana dla najmłodszego i najstarszego uczestnika konkursu.

5. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody będzie wyduk maila lub elektroniczne potwierdzenie  wygrania nagrody oraz udział w pokazie premierowym filmu dokumentalnego „Pogoda nad Nilem -  Muzyka w Duszy Władysława Pogody”
w dniu 20 listopada o godzinie 19:00 w budynku MDK w Kolbuszowej.

6. Wypełniając zgłoszenie konkursowe akcepujesz regulamin konkursu.


WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

PYTANIA KONKURSOWE


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej z siedzibą przy ul. Obrońców Pokoju 66, 
36-100 Kolbuszowa, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kolbuszowa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji zadań statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
a) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub konieczności podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenia statystyk i analiz.
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy oraz obsługę Pani/Pana w zakresie realizowanych zadań.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

© Copyright 2018  MDK Kolbuszowa  Powered by Framesound - All Rights Reserved